کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

دادستانی تهران از آزاد کردن خانم شهناز اکملی به قید وثیقه خودداری کرد.

شهناز اکملی، فعال حقوق بشر و ضد حکم اعدام، روز چهارشنبه ۶ بهمن ۹۵ توسط مأموران لباس شخصی دستگیر شد. او روز ۷ بهمن با خانواده اش تماس گرفت و اطلاع داد که برای او وثیقه ۱۰۰میلیون تومانی صادر شده است.

خانواده خانم اکملی روز شنبه، ۹ بهمن ماه ۹۵، برای توديع وثيقه و آزاد کردن وی به دادسرا مراجعه کردند، اما ماموران به آنها گفتند، قرار وثيقه در كار نيست و خانم اكملي بايد در زندان بماند.

خانم اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی یکی از شهداي قيام سال 1388 است.