کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

معصومه نعمتي، مادر آتنا دائمي، فعال مدني دربند در زندان اوين، در پيامي، حمايت خود را از خانم شهناز اكملي، مادر مصطفي كريم بيگي كه اكنون در زندان محبوس است، اعلام كرد.

معصومه نعمتي گفت: «من و خانواده ام از سال 93درگير مسائل بازداشت آتنا شديم و از همان اوايل بازداشت، شهناز مادر مصطفي كريم بيگي مثل خواهر در كنار من بود و از آتناي من حمايت كرد. من مي دانم چقدر دوري مادر از دختر سخت است... من هم اعلام مي كنم در كنار شهناز عزيزم و دختر نازنين اش هستم».