کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

روز هفدهم بهمن ماه، 4تن از زنان زنداني در اوين، نرگس محمدی، آتنا دائمی، مریم اکبری منفرد وگلرخ ابراهیمی ایرایی، ضمن ابراز نگرانی و اعتراض نسبت به حبس شهناز اكملي در سلول هاي انفرادي بند   209 اوين، خواستار آزادي هر چه سريعتر و بدون قید و شرط او شدند.

در نامه منتشر شده از سوي اين زنان تأكيد شده است كه خانم اکملی، صرفاً به دلیل درخواست شناسایی آمران و عاملان قتل فرزندش و پافشاری برای عدالت، همواره رنج های فراوانی را متحمل شده است.

زنان زنداني در پايان تأكيد كرده اند، «ما امضاکنندگان این نامه، ضمن ابراز نگرانی از شرایط این مادر رنج کشیده، نسبت به تداوم بازداشت ایشان معترض بوده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط این مادر عزیز هستیم.»

مصطفی کریم بیگی، فرزند خانم شهناز اكملي در جریان اعتراضات عاشورای ۸۸ بر اثر شليك مستقيم ماموران امنيتي جان باخت.