کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

آتنا دائمی، فعال حقوق بشر و مدافع حقوق كودكان، در اعتراض به محکومیت خواهرانش انسیه و هانیه به حبس، دست به اعتصاب غذا زده است.

آتنا پيش از اين، از 14فروردين ماه، در اعتراض به صدور حكم حبس براي خواهرانش، اعلام تحصن كرده بود اما به دليل عدم پاسخگويي به خواستهايش، اعتصاب غذا كرده است. اين فعال مدني اكنون در بند زنان زندان اوين، محبوس است.