کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

آتنا دائمی، فعال مدني، پس از گذراندن نهمين روز از اعتصاب غذاي خود در زندان، دچار عفونت كليوي شده است.

بهداري زندان اوين در 27فروردين ماه به او گفته است، عفونت در سيستم گوارشي وي نيز انتشار يافته و رو به وخامت مي رود.

با اين وجود، مسئولين زندان اقدامي در خصوص شرايط و خواست هاي وي، انجام نداده اند.

آتنا دائمي از روز 19فروردين 96، در اعتراض به حكم حبس خواهرانش، دست به اعتصاب غذا زده است.