کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

روز دوشنبه ۱۱ دی 96، در پنجمین روز از قیام مردم ایران علیه رژیم ستمگر آخوندی، زنان و مردان شجاع ایرانی در بیش از ۵۰ شهر کشور به رغم اوجگیری سرکوب سینه سپر کردند و به تظاهرات خود برای آزادی ادامه دادند.

در تصاویری که از ایران ارسال شده است یک خانم میانسال دیده می شود که در اثر شلیک گاز اشک آور مصدوم شده است. بنا بر گزارشات تأیید نشده یک دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران به اسم لیلا حسین‌زاده توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده است.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در تلویزیون حکومتی ظاهر شد و از دادستانهای سراسر كشور خواست تا با تظاهرکنندگان قاطع برخورد کنند. وی همچنین از نیروی انتظامی و نیروهای سرکوبگر خواست تا با اغتشاشگران برخورد كنند.

متعاقباً قوای سرکوب رژیم به روی تظاهرکنندگان آتش گشوده و آنها را به شدت مضروب کرده و به زندان بردند.

بر اساس گزارشات رسیده به مقاومت ایران، تعداد کشته شدگان حداقل ۱۲ تن و تعداد دستگیری ها بیش از هزار تن برآورد می شود.