کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

خبرهای منتشر شده اخیر حاکی است که یک دختر دانشجو به نام ندا احمدی در ارومیه دستگیر شده است.

ندا احمدی، دانشجوی اقتصاد دانشگاه ‎تبریز روز شنبه نهم دیماه در شهر ‎ارومیه دستگیر شد. علیرغم بعضی ادعاها که دستگیر شدگان آزاد شده اند، پس از ۱۰ روز که از دستگیری این دختر دانشجو می گذرد هنوز اطلاعی از او در دست نیست.