کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات روزهای اخیر در شهر سقز پس از پایان بازجویی های اولیه به زندان این شهر منتقل شدند. گفته میشود این افراد ۱۱ نفرند که حداقل ۷ زن در میان آنها هستند.

گزارشات حاکی از آن است که همچنان تعداد نامعلومی از بازداشت شدگان در بازداشتگاه های دیگر مانند بازداشتگاه اداره اطلاعات و سپاه در زیر بازجویی می باشند. گزارش روشنی حول چگونگی بازداشت این افراد در دست نیست.

بنا به منابع شورای ملی مقاومت در داخل ایران، ۳۵درصد دستگیرشدگان قیام سراسری دانشجو و ۹۰ درصد زیر ۲۵سال هستند.