کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

دست کم ۴۰۰ زن جزو دستگیر شدگان تظاهرات اخیر در شهر ایذه هستند. دستگیری ها تا حدی گسترده است که در برخی موارد کل افراد یک خانواده زندانی شده اند

.

شاهدان بومی می گویند، اکثر زنان دستگیر شده در این شهر در یک اردوگاه ترک اعتیاد نگهداری می شوند.  یکی از این بازداشت‌شدگان که در کمپ ترک اعتیاد نگهداری می‌شود در آخرین تماس با خانواده خود گفته است که در ۴ روز اخیر غیر از آب هیچ چیز به آنها داده نشده است.