کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

دانشجوی کرد توران مهربان که هفته پیش بازداشت شده بود، در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

بنابه گزارش منابع مطلع، مادر این دانشجوی زندانی که روز شنبه ۱۶ دی در بازداشتگاه ادارە اطلاعات ارومیه با دخترش ملاقات کرد، توسط وی از این موضوع مطلع شده است.

توران مهربان دانشجوی دانشگاه نازلوی ارومیه می باشد که روز شنبه۱۰دی۱۳۹۶ توسط نیروهای امنیتی این شهر به اتهام شرکت در تجمعات و اعتراض به فساد اقتصادی بازداشت شدە بود.