کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

زنی که صاحب سه فرزند بود اقدام به خودسوزی کرد.

این زن با نام لاولاو اهل مریوان، روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ۹۶ به دلیل ازدواج دوم همسرش اقدام به خودکشی کرد.

ایران در زمینه خودکشی زنان دارای رتبه اول در خاورمیانه می باشد.