کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

در دهمین روز اعتصاب غذایشان که از سه روز قبل تبدیل به اعتصاب غذای خشک شده است، زندانیان سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ایرایی در وضعیت وخیمی به سر می برند و جانشان در خطر می باشد.

روز دوشنبه ۲۳ بهمن 96، آقای حسین دائمی خبر داد که دخترش آتنا دائمی و گلرخ ایرایی توان تکلم و راه رفتن ندارند و حتی نمی توانند لحظه ای بخوابند. پزشکی قانونی دستور اقدام فوری داده ولی هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

انسیه دائمی، خواهر آتنا، نیز در توئیت خود نوشته است که مجبور شده وصیت نامه خواهرش را که به سختی پشت تلفن صحبت می کرد، بنویسد.

آقای دائمی گفت مقامات به پیگیریهای او پاسخ نمی دهند. وی مسئولیت جان فرزندش را به عهده دادستان و دادیار دانست.