کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

معصومه نعمتی و هانیه دائمی، مادر و خواهر زندانی سیاسی آتنا دائمی، و خانم فرنگیس مظلومی، مادر زندانی سیاسی سهیل عربی، صبح روز سه شنبه 24 بهمن در مقابل زندان اوین بازداشت شدند. دو نفر اول پس از چند ساعت آزاد شدند.

عده از فعالین مدنی و حقوق بشری برای آزادی بازداشتی های قیام در برار زندان اوین دست به تجمع زدند که با ممنانعت نیروهای امنیتی روبرو شدند و اجازه جمع نیافتتد.

در چهارمین روز از اعتصاب غذای خشک حال آتنا دائمی وخیم گزارش شده و توان حرف زدن ندارد و مستمر کف بالا می آورد. همچنین گلرخ ایرایی حالش رو به وخامت گذاشته و دچار شوک شده است.

زندانیان سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ایرایی روز ۴ بهمن بعد از ضرب و شتم به نحو  غیرقانونی از بند زنان اوین به زندان مخوف قرچک ورامین تبعید شده و در بند ۳ قرنطینه در حبس به سر می برند. آنها از روز ۱۴بهمن اعتصاب غذای تر و از روز ۲۱ بهمن اعتصاب غذای خشک خود را در اعتراض به این جابجایی غیرقانونی و با خواسته بازگشت به اوین آغاز کردند.