کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

تجمعات اعتراضی

زنان ایران در حداقل ۴ حرکت اعتراضی در تهران، رشت، کرج و مشهد شرکت داشتند.

روز سه شنبه ۸ خرداد ۹۷ جمعی از زنان و مردان بازنشسته آموزش و پرورش در میدان فردوسی تهران، در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات شان از جمله پاداش پایان خدمت در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند.

در همین روز، جمعی از زنان و مردان مالباخته مؤسسه کاسپین در رشت تجمع اعتراضی برگزارکردند. غارت شدگان اقدام به نوشتن شعار مرگ بر سیف بر روی درب ورودی این مؤسسه کردند.

پزشکان و پرستاران بیمارستان خمینی در کرج در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق شان اعتصاب کرده و به طورکامل بیمارستان را تعطیل کردند.

صبح روز دوشنبه هفتم خرداد دختران و پسران دانشجوی دانشگاه خیام در مشهد در مقابل دفتر رئیس دانشگاه دست به تحصن زدند. آنها به دخالت بسیج در تمامی امور دانشگاه اعتراض کرده و رئیس این دانشگاه را مورد سوال قرار دادند. اما رئیس دانشگاه به جای پاسخ دادن از دانشگاه خارج شد.