کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

اسناد

اعدام

بنا به اطلاعات گردآوری شده از اخبار منتشر شده در مطبوعات و رسانه های حکومتی،‌ فعالان حقوق بشر و پایگاههای اطلاع رسانی، همچنین از منابع خصوصی مرتبط با مقاومت ایران، ۸۶ تن از اعدام شدگان در دوران روحانی زن بوده اند.

برده داری نوین

برده داری نوین

دانلود نسخهPDF

برده داری نوین، نگاهی کوتاه به قاچاق انسان در ایران

 نگاهی کوتاه به وضعیت قاچاق انسان در ایران و نقش مقامات رژیم در تسهیل آن

گزارش ویژه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران - اوت ۲۰۱۸

انسانهای بدون حق

دانلود نسخهPDF

مطالعه ای درباره وضعیت زنان روستایی در ایران

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

توانبخشی اقتصادی زنان

دانلود نسخهPDF

مقدمه

 جامعه بین المللی در برنامه توسعه پایدار ۲۰۳۰ به نحو بی سابقه ای به برابری جنسی و توانبخشی زنان متعهد گشته است.

زنان

دانلود نسخهPDF

مقدمه

از زمان شروع حاکمیت رژیم بنیادگرای آخوندی در ایران در سال ۱۳۵۷، مخالفان و دگراندیشان زیادی با زندان و شکنجه و اعدام مواجه بوده اند.

سازمان محوری مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران آمار اعضاء اعدام شده خود را 120000 اعلام کرده است.

سند آموزش

دانلود نسخهPDF

مقدمه

روســای دولت هــا، نماینــدگان بلندپایه نهادهــای تخصصــی ســازمان ملــل متحــد و جامعــه مدنــی از ۲۵ تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۵ در نیویورک گــرد هــم آمدنــد و در مجمــع عمومــی ملــل متحــد، دســتورکار توســعه پایــدار را با ۱۷ هــدف اصلــی تصویــب نمودند و همه دولت های عضو از جمله رژیم ایران ملزم به اجرای طرح گردیدند.

زنان ایران

دانلود نسخهPDF

مقدمه

ایران تحت حاکمیت آخوندهای زن ستیز در رتبه بندی بین المللی برابری جنسی و همچنین مشارکت سیاسی، در بین ۱۴۵ کشور، در رتبه ۱۳۷  و در مشارکت اقتصادی در رتبه ۱۴۱ قرار دارد.

شهرداری ها

دانلود نسخهPDF

مقدمه

ایران تحت حاکمیت آخوندهای زن ستیز در رتبه بندی بین المللی برابری جنسی و همچنین مشارکت سیاسی، در بین ۱۴۵ کشور، در رتبه 137  و در مشارکت اقتصادی در رتبه ۱۴۱ قرار دارد.

ارگان رسمی

دانلود نسخهPDF

مقدمه

رژیم زن ستیز و قرون وسطایی حاکم بر ایران، بر دو پایه سرکوب در داخل و صدور تروریسم و بنیادگرایی به خارج مرزهای کشور حاکمیت خود را حفظ می کند. در سرکوب داخلی، سرکوب زنان به بهانه حجاب از ابتدا همواره نقش عمده ای داشته است

زندانهای ایران

دانلود نسخه PDF

مقدمه

دست کم چهل زندانی زن بخاطر اتهامات سیاسی، عقیدتی و امنیتی در زندان‌های مختلف رژیم بسر می برند.  این در حالی است که در ایران تحت حاکمیت آخوندها که زنان باید در خانه بمانند،