کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

زنی حماسه ساز که هنگام اعدام باردار بود

 محل تولد: كرمان

شغل - تحصيل: خانه دار

سن: 22

محل شهادت: تهران

زمان شهادت: 1361

مجاهد شهيد بتول عالمزاده در كرمان، محل تولدش، فعاليت داشت. بعد به تهران رفت و مدتها با همسر و طفل شيرخوارش بدون داشتن كوچكترين امكاني در اختفا به سر برد.

او از رنجها و مشكلاتي كه به خاطر حفظ فرزندش كشيده بود داستانها تعريف مي كرد. عاقبت محل استقرار آنها لو رفت و در حمله پاسداران همسر بتول، مجاهد شهيد علي غفوري، و طفل شيرخوارش به نام نسرين، به شهادت رسيدند و بتول مجروح و دستگير شد.

شكنجه هاي قرون وسطايي از همان اولين لحظات دستگيري آغاز و بتول در حالي كه باردار بود شديدترين فشارهاي ضد انساني دژخيمان را تحمل كرد.

او در حالي كه همسر و فرزند يكساله اش را از دست داده بود، و در شرايطي كه باردار بود يكي از حماسي ترين مقاومتها را در زير شكنجه كرد و عاقبت در مرداد 1361 به جوخه تیرباران سپرده شد.

علاوه بر همسر و فرزند يكساله اش، خواهر و 3 برادر بتول به نامهای صديقه 26 ساله، محمدعلي31 ساله حسين 23 ساله و محمدرضا 19 ساله، به شهادت رسيدند .

خانواده عالمزاده تا كنون 9شهيد تقديم رهايي مردم و ميهنشان ايران كرده اند.