کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

مظهر مهربانی و صمیمیت

نام شهيد: رويا 

فاميل شهيد: دستمالچي

تاريخ تولد: ۱۳۴۰                                                                          

محل تولد: تهران

تحصيلات: ديپلم رياضي                                                                   

تاريخ شهادت : ۲۸ تير ۱۳۶۰             

محل شهادت: تهران - اوين                               

نحوه شهادت: تيرباران

  در سرزمين كُهُن ما ايران همواره كساني بودند و هستند كه در برابر بيتصويري سكوت، غريو را تصوير كردند.

كساني كه بركلمة سكوت و سكون خط بطلان كشيدند و پِچپِچها را به فرياد بدل كردند. رويا دستمالچي از جمله چنین افرادی بود.

رویا متولد ۱۳۴۰ در تهران بود. دورة دبيرستان را با اخذ ديپلم رياضي از دبيرستان مرجان تهران به پايان رساند.

مهرباني و گرماي قلب رويا زبانزد خانواده و دوستان وآشنايان بود. بطوري كه اگر روزی به خانه برنمی گشت، نبودش همه جا حس مي شد. اما اواسط آبان ماه سال ۶۰ بود که روزي رويا به خانه برنگشت.

رویا را دستگیر و به بند ۲۰۹ اوین برده بودند. او را چند روز پياپي به بازجويي بردند و از او مصاحبه تلويزيوني ميخواستند.

روز ۲۸ تیر بود که زندانیان در بند گرم صحبت بودند که به ناگاه اسامی چند نفر از جمله رویا از بلندگوی بند شنیده شد. ناخودآگاه همة بند، يكپارچه در سكوت سنگيني فرو رفت. اما اين سكوت چند ثانيه بيشتر طول نكشيد چرا كه با خندة رويا شكسته شد. او در حاليكه بيپروا و سبكبال از پلهها بالا ميرفت و ميخنديد، از بند خارج شد.

آن شب تنها از بند ۲۰۹، رویا و ۲۶ مجاهد ديگر اعدام شدند و گوشه دیگری از تاریخ قهرمانیهای این سرزمین را رقم زدند.