کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

مهناز یکی دیگر از ستارگان درخشانی است روز ۱۹ بهمن 60 جان خود را در راه خلق و میهن فدیه داد.

وی یکی از دانشجویانی بود که در دوران بعد از انقلاب سال ۵۷،  به مجاهدین پیوست.

او فردی جدی و با پشتکار و مدافع آزادی ها در دانشگاه خود بود و از احترام خاصی در میان دوستان و هم دانشگاهی های خود برخوردار بود.