کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده محدودیت جدی برای اشتغال دختران ایجاد می کند.

قرار است ایران تا پایان برنامه ششم توسعه به رشد 8 درصدی دست یابد و برای دستیابی به این هدف به 23 میلیون نیروی کار نیاز دارد. اما در حال حاضر 13 میلیون نیروی کار در حال فعالیت هستند.

سال 91 مجلس رژیم آخوندی کلیات طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را مصوب کرد، طرحی که با هدف افزایش جمعیت تدوین شده است و با ایجاد محدودیت های جدی برای افراد مجرد بویژه دختران انتقاداتی را برانگیخته است.

در حال حاضر بیش از 60 درصد از ورودی های دانشگاه های کشور را دختران تشکیل می دهند. بسیاری از دختران پس از فارغ التحصیلی به دنبال پیدا کردن شغل هستند ولی قرار دادن آنان در اولویت آخر استخدام و خانه نشین کردن دختران تحصیلکرده موجب افزایش احتمال ابتلای آنان به افسردگی می شود.