کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

دستگیرشدگان قیام ایران

در یک کارزار برای آزادی دستگیرشدگان در جریان قیام ایران، مریم رجوی رهبر اپوزیسیون ایران روز چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶ از شورای اروپا در استراسبورگ دیدار کرد و از دولت های اروپا خواست تا در کنار مردم ایران بایستند و به آزادی زندانیان قیام کمک کنند.

او در یک کنفرانس مطبوعاتی در مقر مجمع پارلمانی شورای اروپا، خواسته های مردم و مقاومت ایران را از اروپا و جامعه بین المللی به دنبال قیامی که به مدت دو هفته در آغاز سال ۲۰۱۸ ایران را به لرزه در آورد، مطرح کرد.

وی که بعد از شرکت و طرح موضوعات در سه جلسه رسمی فراکسیون‌هاي احزاب مردم اروپا، لیبرال دمکراتهای اروپا و اتحاد چپ اروپا سخن می گفت بر وضعیت انفجاری جامعه ایران تأکید کرد و افزود:‌ در جريان قيام، ده‌ها تن به دست پاسداران كشته شدند، ۸۰۰۰تن دستگير و شمار زيادي زير شكنجه به قتل رسيده اند.

عده‌یی نیز مفقود هستند. وی گفت، «اين جنايات از مصاديق بارز جنايت عليه بشريت هستند.»

وی از اروپا خواست به سکوت و بی عملی خود پایان دهد. «رژيم ايران بايد بفهمد كه بخاطر شليك بر روي تظاهركنندگان و كشتن آنها زير شكنجه بايد قيمت سنگيني بپردازد.»

 

سرکوب زنان و حجاب اجباری

مریم رجوی رهبر اپوزیسیون ایران تأکید ویژه ای بر سرکوب زنان در ایران داشت.

وی از شوراي اروپا و كشورهاي عضو خواست با اقدامات موثر و تصميمات لازم الاجرا فاشيسم ديني را وادار كنند تا «زندانيان قيام را فورا آزاد كند؛ آزادي بيان و اجتماعات را تضمين کند؛ و به سركوب زنان پايان داده و حجاب اجباري را لغو كند».

وی تأکید کرد، «۳۹ سال خونريزي و جنايت، تبعيض و سركوب عليه زنان، و خفقان و سانسور كافي است».

او همچنین خاطرنشان ساخت که رژیم ایران وارد فاز پاياني خود شده است. اوضاع به قبل از قيام باز نمي گردد و مردم تا سرنگوني رژيم ادامه مي دهند. شوراي اروپا، اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو و همچنين ملل متحد بايد در طرف مردم ايران قرار بگيرند و نه در طرف فاشيسم ديني.

رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران از كميسر عالي حقوق بشر خواست يك هيأت بين‌المللي براي تحقيق پيرامون شهيدان و زندانيان و مفقود شدگان قيام و كساني كه در زندان به قتل رسيده اند تشكيل دهد.

وی افزود:‌ قيام نشان داد که اين رژيم نه مشروعيت دارد، نه آينده و سرمايه‌گذاري بر روي آن محكوم به شكست است». وی خاطرنشان ساخت تجارت با رژيم ایران يعني سوخت‌رساندن به ماشين كشتار و صدور تروريسم و جنگ افروزي چرا که اقتصاد ایران در بيت خامنه‌اي و در دست پاسداران متمرکز است. به همین خاطر وی خواستار پایان دادن به هرگونه رابطه سیاسی و اقتصادی با رژیم و اعمال تحریمهای همه جانبه بر رژیم آخوندی به خاطر دهها سال جنایت علیه بشریت  شد.