کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بطور گسترده با زنان ایران در خارج از کشور کار کرده و ارتباط ثابتی با زنان در داخل ایران داریم.

کمیسیون زنان با بسیاری از ارگانهای فعال حقوق زنان و سازمانهای غیردولتی و جوامع ایرانیان خارج از کشور فعالانه در ارتباط است. این کمیسیون منبع اصلی بسیاری از اطلاعات دریافت شده از داخل ایران در رابطه با زنان می باشد و در جلسات شورای حقوق بشر سازمان ملل و سایر کنفرانسهای بین المللی و منطقه ای در رابطه با مسائل زنان شرکت می کند. شرکت در مبارزه بی امان علیه رژیم زن ستیز حاکم بر ایران بخشی از فعالیتهای اعضاء و همکاران این کمیسیون می باشد.

 

شورای ملی مقاومت ایران

شورای ملی مقاومت ایران یک  ائتلاف گسترده از سازمانها، گروهها و شخصیت های آزادیخواه ایرانی است و در سال ۱۳۶۰ در تهران تأسیس شد.

 
 پارلمان در تبعید

شورای ملی مقاومت ایران در حکم یک پارلمان در تبعید فراگیر و کثرت گرا است و بیش از ۵۰۰ عضو داردو شورای ملی مقاومت در برگیرندهٌ تنوع مذهبی و قومی ایران‌زمین از کرد و بلوچ تا ارمنی و یهودی و زرتشتی می‌باشد. این شورا نمایندگان قشرهای وسیعی از مردم ایران با گرایش ها و اندیشه ها را در خود جمع کرده است.

شورا در پی ایجاد یک جمهوری دموکراتیک و سکولار در ایران بر مبنای جدایی دین از دولت  می باشد. ۵۰درصد اعضای شورا زن می باشند.

 

 رئیس جمهور منتخب

مریم رجوی رئيس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال می باشد. وظیفه او نظارت بر انتقال مسالمت آمیز قدرت به مردم ایران در پی سرنگونی رژیم آخوندی است. خانم رجوی برنامه ده ماده ای برای ایران فردا و برنامه ده ماده ای آزادی و حقوق زنان در ایران فردا را ارائه داده است.

 

برابری جنسی

ما به برابری کامل جنسی در زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم. ما متعهد به مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی هستیم. هر نوع تبعیض علیه زنان منع خواهد شد و زنان از انتخاب آزادانه پوشش برخوردار خواهند بود.

ما متعهد به بیانیه حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون منع شکنجه و کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان هستیم.