دختر بچه های کار مورد آزارهای جنسی و جسمی از سوی مأموران حکومتی

بر اساس ویدئو ها و گزارشات منتشر شده در فضای مجازی، دختر بچه های کار که برای درآوردن مقدار اندکی پول مجبور به کار کردن در خیابان هستند توسط مأموران شهرداری مورد آزار و اذیت جنسی و جسمی قرار می گیرند.

یکی از این دختر بچه های کار می گوید، «من همراه دو برادرم هم زمان با انجام تکالیفمان در حال فروش فال بودیم که مأموران شهرداری آمدند و دو برادر من را گرفتند که من گفتم با آنها چکار دارید که بعد من را هم گرفتند…. لباس های برادر بزرگترم را در آوردند و با چوب زدنش و برادر کوچک من هم گریه می کرد هم زمان من را هم مجبور کردند که کفشهای آنها را واکس بزنم که من گفتم نمی زنم و با واکس صورت من را سیاه کردند…»

یکی از مددکاران اجتماعی گفت دختر بچه های کار علاوه بر ضرب و شتم در معرض تعرض جنسی نیز قرار دارند: «دو نفر از دختربچه های کار که سر چهار راه کار می کنند توسط مأموران شهرداری سوار ماشین شده و یکی از مأموران به یکی از دختران گفته است که باید دکمه های لباسش را باز کند. این دختر حتی به ما گفت که در پایگاه نیز من را از بقیه بچه ها جدا کرده و مجبور کردند که لباس هایم را در بیاورم و …»

یکی از این دختر بچه های کار از تعرض جنسی به دوستش توسط مأموران شهرداری تعریف کرد و گفت، «یک روز که سارا را دیدم بهش گفتم برای چی ناراحتی؟ گفت شهرداری من را گرفته و با من بدرفتاری کرده، هی روسری  ام را در می آورد، به من دست می زد. وقتی من جیغ می زدم از من دور می شد. اما وقتی به ناحیه رفتم به خود شهرداری گفتم باور نمی کرد و می گفت دختر به خاطر این که ما ولش کنیم داره این حرف ها را می زند!»

بر اساس گزارش کارشناسان حکومتی، جمعیت کودکان کار در ایران به بیش از هفت میلیون بالغ می شود. (خبرگزاری حکومتی تسنیم – ۵ مهر ۱۳۹۶)