بازار کار مردانه در ایران و حقوق ۱۷درصدی برای زنان

طی روزهای آخر سال ایرانی ۱۳۹۷، رسانه های حکومتی اقدام به درج گزارشاتی درباره شکاف جنسیتی در بازار کار ایران، دستمزد نابرابر زنان و مردان، بیکاری زنان و غیره کرده اند.

سایت حکومتی سلامت نیوز به نقل از یک رسانه حکومتی دیگر به نام همدلی گزارش کرد که بر اساس آمار رسمی سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ در ایران تنها ۱۴.۹ درصد زنان در زمره نیروی کار قرار گرفتند به رغم این که طی چهار دهه گذشته، زنان نیمی از آمار فارغ التحصیلان دانشگاهی را به خود اختصاص داده اند. روشن است که این نسبت فاصله بسیاری با سهم اشتغال زنان در مقایسه با مردان دارد، چیزی که همین رسانه حکومتی آنرا «جایگاه نامطلوب ایران در موضوع سهم و مزد زنان شاغل» توصیف می کند. (سایت حکومتی سلامت نیوز – ۲۱ اسفند ۱۳۹۷)

این گزارش در تناقض با گزارش خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا در ۲۷دیماه ۹۷ است که اعلام کرده بود مشارکت زنان در بازار کار ایران ۱۶.۸درصد است.

سلامت نیوز با استناد به آمار رسمی همچنین می نویسد که جذب زنان در بازار کار ایران از میانگین ۲۰درصد در کل خاورمیانه و شمال آفریقا کمتر است. و اینکه میزان بیکاری در میان زنان حدود دو برابر بیکاری در میان مردان است. بنا بر همین گزارش، در حال حاضر از هر سه زن دارای مدرک کارشناسی یکی بیکار است. به این ترتیب مشارکت زنان ایرانی در بازار کار در مقایسه با سایر کشورهایی که درآمد متوسط و رو به بالا دارند، بسیار کمتر است.

نکته قابل توجه دیگر در این گزارش اعتراف به این واقعیت است که حقوق زنان در ایران به مراتب کمتر از مردان است و اصولاً یکی از علل جذب همان تعداد کم زنان در بازار کار ارزان بودن نیروی کار آنها است.

سلامت نیوز با اشاره به یک نمونه در یکی از استانهای جنوب غرب ایران، فاش می سازد که برخی زنان با حقوق ماهیانه ۲۵۰ تا ۷۰۰هزار تومان به کار اشتغال دارند در حالی که حداقل دستمزد اعلام شده یک میلیون و صدهزار تومان می باشد. بسیاری از زنان از ترس اخراج و از دست دادن منبع درآمد ناچیز خود، نه درخواست حقوق بیشتر و بیمه می کنند و نه از کارفرما شکایت می کنند.

در یک نمونه دیگر معلمین زن ناچار به پذیرش کار با حقوق ۵۰۰هزار تومان در ماه بدون بیمه هستند.

گزارش مجمع جهانی اقتصاد سال ۲۰۱۸ نرخ مشارکت زنان در ایران را ۲۳درصد و دستمزد زنان را ۴۱درصد کمتر از مردان برآورد کرده است. این رقم با احتساب برابری قدرت خرید به ۱۷درصد کاهش می یابد. بر اساس همین گزارش زنان ۴۶درصد نیروی کار حرفه ای و تخصصی را به خود اختصاص داده اند.

بازار کار مردانه در ایران و حقوق ۱۷درصدی برای زنان

لازم به یادآوری است که آمار مجمع جهانی اقتصاد متکی بر منابع و آمار رسمی منتشره از سوی رژیم ایران است و از شفافیت و دقت کافی برخوردار نیست. با این همه رژیم ایران در مقایسه با ۱۴۹ کشور دیگر در زمینه شکاف جنسیتی در رتبه ۱۴۲ قرار گرفته و تنها ۷ کشور مالی، کنگو، چاد، عراق، سوریه، پاکستان و یمن در زیر آن هستند.

بازار کار مردانه در ایران و حقوق ۱۷درصدی برای زنان

در یک گزارش دیگر، خبرگزاری رسمی ایرنا با اشاره به نسبت ۱۷درصدی درآمد زنان نسبت به مردان، عملکرد رژیم ایران در این زمینه را «یکی از بدترین عملکردها در بین کشورهای جهان» توصیف کرد. (خبرگزاری رسمی ایرنا- ۲۲ اسفند ۹۷ )