کلیپ حجاب اجباری

حجاب اجباری ، بررسی کوتاه تلاش سرکوبگرانه رژیم آخوندی برای به بند کشیدن زنان در ایران. گزارش ویژه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران