از سرگیری سرکوب به جای رسیدگی به قربانیان سیل

از سرگیری سرکوب به جای رسیدگی به قربانیان سیل

ماهنامه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران – آوریل ۲۰۱۹ به بررسی افزایش سرکوب اجتماعی رژیم از جمله سرکوب زنان می پردازد و اینکه چگونه رژیم ایران به جای رسیدگی به مسائل حداقل دومیلیون شهروند که نیازمند دریافت کمکهای انسانی هستند و حداقل نیم میلیون هموطن که خانه و کاشانه شان را از دست داده اند، در پی سرکوب جامعه است.