کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

اخبار زنان

loading...

مقالات

loading...
loading...
loading...

حضور جانانهٌ مادران سالخورده در صحنهٌ نبرد و خلق حماسه‌های فراموش‌ناشدنی توسط آنان است. هم‌چنان‌كه شكنجه و اعدام مادران يكی از ننگين‌ترين جنايات آخوندها و مايهٌ لعن و نفرين ابدی برای آنها است.

مادر مجاهد معصومه شادماني (مادركبيری) كه در هنگام شهادت ۶۰ساله بود، ‌از سن ۴۰‌سالگي و در‌حالي‌كه ۴‌فرزند داشت از طريق مجاهد شهيد مصطفي جوان خوشدل با سازمان آشنا شد و ‌قاطعانه در راهی گام نهاد كه بعدها خود از افتخارآفرينان آن شد.

مادر چند‌سال پس از آشنايي با مجاهدین توسط ساواك دستگير و تحت وحشيانه‌ترين شكنجه‌ها قرار گرفت. او پس از تحمل نزديك به ۵سال زندان, سرانجام در زمستان سال۵۷، به ‌همراه آخرين گروه از زندانيان مجاهد و مبارز آزاد شد و از همان هنگام, همگام با ديگر مادران مجاهد، در مراكز و پايگاههای مجاهدين به فعاليتهايش ادامه داد. مادر مجاهد معصومه شادماني در اولين دورهٌ انتخابات مجلس شورای ملی به‌عنوان كانديدای مجاهدين معرفي شد.

پس‌از ۳۰‌خرداد ۶۰، مادر دستگير و به‌شكنجه‌گاه اوين منتقل گرديد.

لاجوردي جلاد و پاسداران جنايتكارش براي درهم‌شكستن او به‌رذيلانه‌ترين شكنجه‌ها روی آوردند، اما وقتی پايداری و سرفرازی اين مادر قهرمان مجاهد خلق شكنجه گران را به زانو درآورد و به منتهای زبوني كشاند، سرانجام در روز پنجم دیماه ۶۰ او را به شهادت رساندند.

loading...
loading...