مرور برچسب

زنان روستایی در ایران

کمبود آب و آب آشامیدنی یکی از مشکلات زنان ایران

رژیم حاکم بر ایران به رغم ثروت فراوان کشور از  ایجاد و رسیدگی به زیر ساخت های شهری و روستایی حتی در حد ابتدایی آن عاجز مانده است. کمبود آب آشامیدنی، مسکن، راههای مواصلاتی قابل استفاده و برق و سایر امکانات اولیه، زنان را از یک سو به کارگران…