مرور برچسب

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ماهنامه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران – اوت ۲۰۱۹

ماهنامه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران - اوت ۲۰۱۹ Download full text احکام طولانی مدت زندان برای به بند کشیدن زنان بی قرار ایران ماههای اخیر شاهد افزایش سرکوب در ایران و تعرض های عدیده  رژیم آخوندی در آبهای بین المللی بوده…