برابری جنسی

نظرگاه های شورای ملی مقاومت ایران درباره برابری جنسی:

ما بر برابری کامل جنسی در زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی باور داریم. ما متعهد به شرکت برابر زنان در رهبری سیاسی هستیم. هر نوع تبعیض بر علیه زنان منع خواهد شد و زنان از انتخاب آزادانه پوشش برخوردار خواهند بود.

ما متعهد به بیانیه حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون منع شکنجه و کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان هستیم.

محیط‌های اجتماعی