دانشگاه تهران – اعتراضات دانشجویان در اعتراض به حجاب اجباری

صدها تن از دانشجویان دانشگاه تهران صبح روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۸ در محوطه دانشگاه دست به تجمع و تظاهرات زدند. دختران دانشجو در این تظاهرات حضور گسترده و نقش فعال داشتند.

دانشجویان در حیاط دانشگاه تجمع کردند و شعار می دادند: «دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد»

دانشجویان تراکتهایی در دست داشتند که نوشته بود، «آزادی انتخاب حق مسلم ماست

در ادامه این اعتراضات دانشجویان به سالن آفی تأتر دانشکده هنرهای زیبا رفتند و خواستار پاسخگویی رئیس و معاون دانشگاه شدند اما در پاسخ آنها نیروهای بسیجی دانشگاه به دانشجویان حمله کردند و دانشجویان را کتک زدند.

دانشجویان دانشگاه تهران طی هفته گذشته شاهد حضور و استقرار مزدوران بسیجی زن در همراهی با مأموران به منظور افزایش جو ارعاب در دانشگاه، دخالت در امر پوشش دختران دانشجو و اجرای طرح سرکوب برای حجاب اجباری بودند. نیروهای امنیتی برای اجرای قوانین کمیته انضباطی و سرکوب دانشجویان به طور خاص دختران در دانشگاه مستقر شدند.

این اقدام مقامات دانشگاه تجاوز آشکار به حریم خصوصی دانشجویان، نقض مستقیم حقوق انسانی آنان و سرکوب و ستم علیه دختران دانشجو است که با اعتراضات گسترده دانشجویان دانشگاه تهران روبرو شد.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در طرح ۱۰ماده ای خود برای زنان در ایران فردا اعلام کرده است، زنان در انتخاب پوشش خود آزادند. قانون حجاب اجباری لغو می شود. مقرراتی که رعایت نکردن حجاب را مستوجب مجازات اداری برای کارگران یا کارمندان زن دانسته لغو می شود. قوانین نوشته یا نانوشته کنترل پوشاک و رفتار زنان تحت عنوان بدحجابی که حق آزادی و امنیت زن ایرانی را نقض کرده، در ایران فردا جایی ندارد.

در یک خبر دیگر، جمعی از معلمان سقز روز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۸، در حمایت از معلمان بازداشت شده در جریان تجمع سراسری روز معلم، دست به تجمع زدند. زنان معلم در این تجمع حضور داشتند. معلمان معترض روی تراکت های خود نوشته بودند، «معلم زندانی آزاد باید گردد»، «جای معلم زندان نیست، نه به معلم زندانی».