فراخوان به محکوم کردن گروگانگیری توسط آخوندها و اقدام فوری برای آزادی خانم نازنین زاغری

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

گزارشهای رسیده از داخل کشور، از شدت گرفتن بیماری ها و مشکلات جسمی خانم نازنین زاغری در زندان خبر میدهد. در همین حال اعتصاب غذای آقای ریچارد راتکلیف در مقابل سفارت رژیم آخوندی در لندن وارد سومین هفته خود میشود. گروگانگیری و آدم ربایی از روز اول یک ابزار اصلی رژیم آخوندی برای پیشبرد سیاستهایش بوده است.

کمیسون زنان شورای ملی مقاومت بار دیگر شورا و کمیسر حقوق بشر ملل متحد و دیگر مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان را به محکوم کردن قاطع آدم ربایی و گروگانگیری توسط رژیم آخوندی فرا میخواند و خواهان اقدام فوری برای آزادی خانم نازنین زاغری می باشد.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

۷ تیر ۱۳۹۸