ایران: فراخوان به اعتراض علیه محکومیت سه فعال حقوق زنان به ۵۵ سال زندان

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران، انزجار و محکومیت شدید خود را نسبت به احکام قرون وسطایی قضاییه آخوندها علیه خانمها مژگان کشاورز، منیژه عربشاهی و دخترش یاسمن آریانی ابراز می کند. این سه فعال حقوق زنان به خاطر اعتراض به قوانین و عملکردهای زن ستیزانه رژیم آخوندی چند ماه است در زندان به سر می برند و در مجموع به ۵۵ سال زندان محکوم شده اند.

صدور احکام ضدانسانی و ظالمانه و زندانهای طولانی مدت آن هم به خاطر اعتراضات ساده، تنها ترس و وحشت رژیم آخوندی از اعتراضات اجتماعی به ویژه از سوی زنان را نشان می دهد.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران کلیه مجامع بین المللی مدافع حقوق زنان و حقوق بشر و آزادی بیان را به اعتراض علیه این احکام قرون وسطایی و اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا علیه رژیم زن ستیز آخوندی فرا می خواند.

 

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

۲۴ مرداد ۱۳۹۸