مرور رده

اسناد

حجاب اجباری

حجاب اجباری ، بررسی کوتاه تلاش سرکوبگرانه رژیم آخوندی برای به بند کشیدن زنان در ایران. گزارش ویژه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران – شهریور ۹۷ – اوت ۲۰۱۸ حق طبع و انتشار محفوظ و متعلق به کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران می باشد.…
ادامه مطلب ...

۹۳ زن در دوران روحانی اعدام شده اند

۹۳ زن در دوران روحانی اعدام شده اند دانلود نسخه PDF بنا به اطلاعات گردآوری شده از اخبار منتشر شده در مطبوعات و رسانه های حکومتی،‌ فعالان حقوق بشر و پایگاههای اطلاع رسانی، همچنین از منابع خصوصی مرتبط با مقاومت ایران، ۹۳ تن از اعدام شدگان…
ادامه مطلب ...

برده داری نوین ، نگاهی کوتاه به قاچاق انسان در ایران

برده داری نوین دانلود نسخهPDF برده داری نوین، نگاهی کوتاه به قاچاق انسان در ایران  نگاهی کوتاه به وضعیت قاچاق انسان در ایران و نقش مقامات رژیم در تسهیل آن گزارش ویژه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران - اوت ۲۰۱۸ زن ستیزی و…
ادامه مطلب ...

انسانهای بدون حق

دانلود نسخهPDF انسانهای بدون حق، مطالعه ای درباره وضعیت زنان روستایی در ایران کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران مارس ۲۰۱۸ انتشارات کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران – اسفند ۱۳۹۶ حق طبع و انتشار محفوظ و متعلق به کمیسیون…
ادامه مطلب ...

توانبخشی اقتصادی زنان در ایران در جهت عکس حرکت می کند

دانلود نسخهPDF مقدمه جامعه بین المللی در برنامه توسعه پایدار ۲۰۳۰ به نحو بی سابقه ای به برابری جنسی و توانبخشی زنان متعهد گشته است. در یک اقدام شجاعانه، دبیرکل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترز ابتکاری را اعلام نمود که بر اساس آن تا…
ادامه مطلب ...

زنان در جستجوی عدالت

دانلود نسخهPDF مقدمه از زمان شروع حاکمیت رژیم بنیادگرای آخوندی در ایران در سال ۱۳۵۷، مخالفان و دگراندیشان زیادی با زندان و شکنجه و اعدام مواجه بوده اند. سازمان محوری مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران آمار اعضاء اعدام شده خود…
ادامه مطلب ...

سند آموزش ۲۰۳۰ ملل متحد و ضدیت هیستریک مقامات رژیم ایران با آن

دانلود نسخهPDF مقدمه روســای دولت هــا، نماینــدگان بلندپایه نهادهــای تخصصــی ســازمان ملــل متحـد و جامعــه مدنــی از ۲۵ تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۵ در نیویورک گــرد هــم آمدنــد و در مجمــع عمومــی ملــل متحــد، دســتورکار توســعه پایــدار…
ادامه مطلب ...

مطالعه مشارکت زنان ایران در استانداریها، شهرداری ها و شوراهای شهر

دانلود نسخهPDF مقدمه ایران تحت حاکمیت آخوندهای زن ستیز در رتبه بندی بین المللی برابری جنسی و همچنین مشارکت سیاسی، در بین ۱۴۵ کشور، در رتبه ۱۳۷  و در مشارکت اقتصادی در رتبه ۱۴۱ قرار دارد. خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲ آذر ۱۳۹۴ به نقل از…
ادامه مطلب ...

مطالعه مشارکت زنان ایران در استانداریها، شهرداری ها و شوراهای شهر

دانلود نسخهPDF مقدمه ایران تحت حاکمیت آخوندهای زن ستیز در رتبه بندی بین المللی برابری جنسی و همچنین مشارکت سیاسی، در بین ۱۴۵ کشور، در رتبه 137  و در مشارکت اقتصادی در رتبه ۱۴۱ قرار دارد. خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲ آذر 1394 ضمن نقل…
ادامه مطلب ...

شبکه ۲۶ ارگان رسمی برای سرکوب زنان در ایران

دانلود نسخهPDF مقدمه رژیم زن ستیز و قرون وسطایی حاکم بر ایران، بر دو پایه سرکوب در داخل و صدور تروریسم و بنیادگرایی به خارج مرزهای کشور حاکمیت خود را حفظ می کند. در سرکوب داخلی، سرکوب زنان به بهانه حجاب از ابتدا همواره نقش عمده ای داشته…
ادامه مطلب ...